HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
3227:內務谷對話足本流出
本貼文共有 152 個回覆
巴打重治到底係咪抗鞭屍上腦
明明啲對話已經證明咗今次件事同鞭屍無關
佢仲要刻意將兩者扯上關係
係咪又係佔中導致點點點啲朋友
#undefined2018/08/04, 2:46:34 凌晨
引用快速引用
唉屌
#undefined2018/08/04, 4:15:44 凌晨
引用快速引用
西車係唔係入面?

No
#undefined2018/08/04, 7:31:13 早上
引用快速引用
巴打重治到底係咪抗鞭屍上腦
明明啲對話已經證明咗今次件事同鞭屍無關
佢仲要刻意將兩者扯上關係
係咪又係佔中導致點點點啲朋友

#undefined2018/08/04, 7:31:40 早上
引用快速引用
西車係唔係入面?

No

哇欺凌呀
#undefined2018/08/04, 7:33:29 早上
引用快速引用
西車係唔係入面?

No

哇欺凌呀

上神駒呻囉
#undefined2018/08/04, 7:35:51 早上
引用快速引用
大圈子可耿。
#undefined2018/08/04, 9:49:49 上午
引用快速引用
ice果然當撚咗自己係皇帝
#undefined2018/08/04, 10:06:06 上午
引用快速引用
巴打重治到底係咪抗鞭屍上腦
明明啲對話已經證明咗今次件事同鞭屍無關
佢仲要刻意將兩者扯上關係
係咪又係佔中導致點點點啲朋友

#undefined2018/08/04, 10:06:07 上午
引用快速引用
巴打重治到底係咪抗鞭屍上腦
明明啲對話已經證明咗今次件事同鞭屍無關
佢仲要刻意將兩者扯上關係
係咪又係佔中導致點點點啲朋友


#undefined2018/08/04, 10:09:02 上午
引用快速引用
秒後自動載入第9
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆