HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
3227:內務谷對話足本流出
本貼文共有 152 個回覆
膠登今日如斯田地 係因為膠登已經失去天命
所以先會烽煙四起 好似東漢末年咁樣

瞓啦柒頭
#undefined2018/08/04, 12:38:05 凌晨
引用快速引用
膠登今日如斯田地 係因為膠登已經失去天命
所以先會烽煙四起 好似東漢末年咁樣

#undefined2018/08/04, 12:39:07 凌晨
引用快速引用
垃圾薛狗憑乜撚野咁樣同人講呀

膠登變成咁佢係其中一個主犯

仲好意思屌人老母

關我乜事呀

咁果個乜柒占美係邊撚個來

係我又點呀
我唔認為關我事喎

"咁唔係傾落去啦"
#undefined2018/08/04, 12:40:58 凌晨
引用快速引用
垃圾薛狗憑乜撚野咁樣同人講呀

膠登變成咁佢係其中一個主犯

仲好意思屌人老母

關我乜事呀

咁果個乜柒占美係邊撚個來

係我又點呀
我唔認為關我事喎

"咁唔洗傾落去啦"
#undefined2018/08/04, 12:41:08 凌晨
引用快速引用
講真自古以來都係以德配天, 膠登領導人現咩準喪盡天良衰過華秀隻狗, 咁樣膠登失去天命都好正常
#undefined2018/08/04, 12:43:11 凌晨
引用快速引用
垃圾薛狗憑乜撚野咁樣同人講呀

膠登變成咁佢係其中一個主犯

仲好意思屌人老母

關我乜事呀

咁果個乜柒占美係邊撚個來

係我又點呀
我唔認為關我事喎

"咁唔洗傾落去啦"

啱呀 都唔明有乜好傾
不如我哋傾幾時結婚好唔好
#undefined2018/08/04, 12:43:43 凌晨
引用快速引用
得喎
#undefined2018/08/04, 12:46:16 凌晨
引用快速引用
垃圾薛狗憑乜撚野咁樣同人講呀

膠登變成咁佢係其中一個主犯

仲好意思屌人老母

關我乜事呀

咁果個乜柒占美係邊撚個來

係我又點呀
我唔認為關我事喎

"咁唔洗傾落去啦"

坦白講binc呢個爭議係邊個人引起先㗎?
如果唔係你當年英明神武果斷執法 都唔會有今日局面啦
怪就怪你當年出坦克車囉
#undefined2018/08/04, 12:46:28 凌晨
引用快速引用
#undefined2018/08/04, 1:40:00 凌晨
引用快速引用
#undefined2018/08/04, 2:14:30 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第8
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆