HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 中國玩反分裂國家域外效力去到極刑 問題係習近平以為自己係大清皇帝 西方國家一定會採取更辣措施
中國玩反分裂國家域外效力去到極刑
問題係習近平以為自己係大清皇帝
西方國家一定會採取更辣措施對付海外公安局和華僑組織

黃世澤幾分鐘評論
20240624

martin oei

https://youtu.be/W0lfkZak3dE

黃世澤幾分鐘評論

#台獨 #台灣 #中國

00:00 中國玩反分裂國家域外效力去到極刑 問題係習近平以為自己係大清皇帝
01:01 中國懲治台獨嘅「惡法」
07:23 習近平以為自己係大清帝國
17:00 只會令全世界對付海外華僑組織
23:06 台灣人只會更唔會去中國

#China #Taiwan #反分裂國家 #習近平 #評論 #4K #黃世澤
https://martinoei.com/
集數:EP001217
Good0Bad0
2024/06/24, 8:12:06 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆