HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
黃世澤 由幣安幫香港客戶斬倉講起
#幣安 #Biance #Blockchain

黃世澤
由幣安幫香港客戶斬倉講起
黃世澤幾分鐘評論
20210806
https://m.youtube.com/watch?v=k72GiRcCMRE

martin oei
149K subscribers
20210807
#幣安 #Biance #Blockchain

00:00 由幣安幫香港客戶斬倉講起
01:45 我唔信任幣安嘅原因
11:10 幣安搞股票代幣根本係場外交易
16:00 香港人玩加密貨幣應持保守態度
#Bitcoin #走資 #衍生工具 #加密貨幣 #評論 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
https://martinoei.com/

Good0Bad0
2021/08/07, 4:57:35 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆