HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
戴耀廷拆局! 林鄭月娥搞對抗 大灣區投票推動中國民主化,要積極做,盡力做,立即做! 港人籍機大反擊
戴耀廷拆局!
林鄭月娥搞對抗 大灣區投票推動中國民主化,要積極做,盡力做,立即做! 港人籍機大反擊
(D100 上兵伐謀)戴耀廷,陳珏明
20201016
https://youtu.be/1jeI3xvMSmY


D100 Radio
512K subscribers

有指政府有意修改《選舉條例》,讓大灣區港人可於境外投票。行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀今早出席電台節目時更指,建制派一直倡境外投票,又稱本著「一國」原則應先在中國內地推行。民主黨林卓廷強調民主派反對境外投票,批評建制派邏輯荒謬,「喺大陸就會高級啲?大陸又會高過台灣咩?大陸又會高過美加澳洲英國咩?點解香港人喺境外要分等級?」

葉劉淑儀今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中明撐大灣區投票,指在選民登記中「通常居港」並無明文定義,一個人也可以有兩個「通常居住」地點,故冀在多港人居住的地方設立境外投票。她又稱在「一國」原則下,應先照顧內地城市,之後再作推廣。葉劉又稱,在囚人士都有投票權,希望境外港人不需再付出成本回港投票。

林卓廷批評其講法非常荒謬,「正正係投票好神聖,好多港人先特登返港投票」、「點解四年一次都唔返嚟投票?」他又批評葉劉的「一國」原則,諷刺她為境外港人分等級,「喺大陸就會高級啲?大陸又會高過台灣咩?大陸又會高過美加澳洲美國咩?點解香港人喺境外要分等級?」
Good0Bad0
2020/10/17, 7:17:34 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆