HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
【歷史台】亞歷山大與希臘化時代:西方科學和藝術史第一個黃金時代
亞歷山大與希臘化時代
西方科學和藝術史第一個黃金時代希臘奧林匹斯山的山頂,古代被認為係眾神的居所

序言:一代天驕既崛起

公元前356年7月20日,距離波斯帝國入侵希臘爆發第一次波希戰爭136年,歐洲東南部希臘北方一個叫馬其頓王國(Kingdom of Macedonia)既地方,一位嬰孩響呢個炎熱既七月中旬呱呱墮地。呢個唔係一個普通既嬰孩,佢有著非常顯赫既家世:佢既父親係馬其頓國王菲臘二世(Philip II):一位希臘政治同軍事世界中異軍突起的新星,科林斯同盟既建立者,而佢既母親係伊庇魯斯國王既公主,菲臘二世既王后奧林匹亞絲(Olympias)。然而,有傳聞流傳話菲臘二世並唔係呢個嬰孩既親生父親,傳聞中佢既親生父親比一位世俗的國王更加厲害,佢係一位天神:希臘世界既主神宙斯,佢從眾神所居住既奧林匹斯山下降到馬其頓王國既首都佩拉城,化身成一條大蛇同崇拜蛇既奧林匹亞絲同眠共寢。覆雨翻雲之後,孕育左一位半人半神血統既偉人,就好似《荷馬史詩》入面既英雄阿基利斯(Achilles)一樣。呢位新誕生既嬰兒,無論係菲臘二世之子定係神祇在世上的化身,佢既成就將會遠遠超乎任何人的想像,因為佢將會創造一整個文明,影響力從西邊既大海直到遙遠東邊的日出之地,從佢而出既文化藝術將影響世界直到2,300年後既今日。佢既名字將會傳訟千古、家諭戶曉,呢一位就係亞歷山大(Alexander III of Macedon)。

隨住亞歷山大逐漸成長,佢獲得最良好既教育,師承希臘大哲學家阿里士多德(Aristotle)門下,學習希臘哲學,而呢位註定不平凡既王子天賦異稟漸漸得到體現。大約13歲果陣,一位色薩利馬商帶住一頭烈馬布西發拉斯(Bucephalus,希臘文名稱 Βουκεφάλας)求見菲臘二世,佢身價達13塔蘭,但脾氣剛烈,無人可以馴服得到佢。正當菲臘二世準備放棄既時候,亞歷山大堅稱佢可以馴服到布西發拉斯。佢發現布西發拉斯之所以畏懼同驚恐,係因為佢怕左自己既影子,因此亞歷山大引領布西發拉斯既頭向住陽光,等佢再見唔到自己既影子。當呢匹馬驚恐之際,亞歷山大輕撫以安慰對方,然後佢縱身一躍跳上馬背。起初菲臘二世好驚佢會有事或者摔落馬,但當佢騎左一個圈安全回來既時候,眾人都為佢發出歡呼既掌聲。菲臘二世見到呢個景象,不得不發出一個感歎:「啊,我的兒子!去找一個配得上你的王國吧!馬其頓對你而言實在太小了。」

菲臘二世既感歎最終將會成為一個歷史上最常被提起的預言,長大的亞歷山大將如鷹高飛,奔向遠比馬其頓更廣闊既天地。

公元前336年,馬其頓古都埃格,菲臘二世正準備參與伊庇魯斯的亞歷山大一世和佢女兒克麗奧佩脫拉的婚禮。本來係一個值得高興既場合,但就以悲劇收場,正當菲臘二世進入劇場之際,佢冷不防被自己既侍衛保薩尼亞斯所刺殺,馬其頓軍方高層及貴族將亞歷山大擁立為新王。就咁樣,馬其頓一個崛起中既王國,王位就此落到只有20歲既亞歷山大手上。而亞歷山大堅信波斯帝國密謀指使對菲臘二世既刺殺,亦都令佢暗暗起誓要攻打波斯帝國為父親報仇。
Good4Bad1
2019/01/16, 10:23:09 晚上
引用快速引用
本貼文共有 41 個回覆
#412019/05/02, 2:56:30 下午
引用快速引用
上一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆