HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
大清帝國的國旗
"黃龍旗"
黃龍旗,亦稱黃底藍龍戲紅珠圖。即晚清開始採用的代表大清國的國旗。


其實係某一個時刻的剛剛拍得到"攝影圖"
Good0Bad0
2018/11/21, 7:47:56 晚上
引用快速引用
本貼文共有 3 個回覆
一鍵留名
#undefined2018/11/21, 7:57:25 晚上
引用快速引用
中國本來無國旗觀念 , 但晚清期間經常要同鬼佬簽不平等條約 , 見到人地次次都棟晒國旗好不威風 , 所以果時中國大清先揀黃龍旗做國旗充撐場面
#undefined2018/11/21, 8:23:12 晚上
引用快速引用
笑咗
#undefined2018/11/22, 6:02:29 早上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆