HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票
下星期一至五晚全新節目 《最熟悉的陌生人》 ,聽下喺你左近,但你從來無去認真了解嘅故事。
佢了解你嘅日常生活,你幾點起身、幾點食飯、鍾意食咩、唔鍾意食咩…佢同你一齊住,照顧你日常需要,但係你又知唔知佢嘅人生原本係點樣???甚至你又有無對佢表達一聲嘅謝意?

下星期一至五晚全新節目 《最熟悉的陌生人》 ,聽下喺你左近,但你從來無去認真了解嘅故事。

#最熟悉的陌生人 唐寧 Leila Kong 李靖筠 gladys li Tanya CHAN 陳淑莊 A.Chow 周祉君

https://www.facebook.com/ViuTV.hk/videos/258077444837113/?hc_ref=ARSZWQE0b8qSXYfImvnTuBAUdOwHN0Z9rCWL5pYaE3wiBMzmGDzxdx1rF0CDNvbFDTE&__xts__[0]=68.ARANPp0a17obTLjPy8Zf0BROalJZXMRfSRdpg_6FUHc6RPvHpuEm7uCuZLnxpqKQFaxfworg-L4j2V0-ufw-yybpVBavGV1r4RhOUx-lOtBMn1bHR9dk9camQc3m2UYX_meHkz9jvv2y4PrwM4QVXu7RbWudlsxI-C2dE-qWx_KFgJLN-te2WcRBECnkjnVfEv39-ixBg6qHBh5hT_OEB8TZ0_aCrvJ__jEsrt23HQ&__tn__=FC-R
Good1Bad1
2018/09/01, 10:32:49 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票