HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
入黎講下自己上forum既歷史
小學到初中都上開跑online個官討群埋班小學雞,本來淨係for講game既野,但成日都踩界出膠post,然後傾到厭就開game入人地農場R水吹
12年到,應該中三果陣,申請左高登acc,之後上左差唔多一年高登,然後比人bam柒左
之後13到而家都淨係上開依個墳場登
Good0Bad0
2018/08/15, 9:26:22 晚上
引用快速引用
本貼文共有 47 個回覆
認得D人 有水吹既
小學: 漫遊online 樂古 2千分
中學開始上高登 有ac但冇講過野
一出post就俾人ban撚左(詳見613事件)
跟住就一直膠登
#undefined2018/08/15, 9:36:32 晚上
引用快速引用
論盡論壇
小五,六嗰時上 有個類似吹水區 做CD Rom
K-Zone
2006年? ps2 燒碟呢個網最多seed
第一次睇到蓮蓬手指圖 幾晚訓唔著
超級小子論壇
初中時期 鍾意玩遊戲王
曾經係嗰度最活躍既會員 發帖量第五 好似係
後尾冇再玩都冇再上
高登
中四到就有上
都係CD Rom
一兩年前到上厭咗咪過黎墳登Hea
#undefined2018/08/15, 9:38:09 晚上
引用快速引用
樂古+巴哈+K島
巴哈+K島+香討
高登cd-rom
膠登+2ch/5ch
#undefined2018/08/15, 9:49:48 晚上
引用快速引用
Facebook => 膠登 => 現在
#undefined2018/08/15, 10:30:24 晚上
引用快速引用
小學中學上msn
大個左就上膠登
之前係高登開左個ac 但個密碼係用佢比我個個
太難記所以我係無上
之前係連登開左一個ac 同膠登朋友玩過一條1q題就無再上
#undefined2018/08/15, 11:44:23 晚上
引用快速引用
細個上樂古, 大過少少上高登, 之後就膠登了
#undefined2018/08/15, 11:47:10 晚上
引用快速引用
上咗時事版
#undefined2018/08/15, 11:50:48 晚上
引用快速引用
中學時搵卡通片資源上澄空仲入埋字幕組
之後開始上香港D毒撚壇
係GAF見識到袁生成名
之後開始上高登
#undefined2018/08/15, 11:51:21 晚上
引用快速引用
上咗時事版

係各大報紙時事版
#undefined2018/08/15, 11:51:54 晚上
引用快速引用
上forum上得好短嘅時間計唔計
因為好似eyny 大眾呢啲我成日上去剩係為咗睇咸圖嘅算唔算
#undefined2018/08/15, 11:57:26 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆