HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[上訴公投]對會員 袁術(18358)之案件(案件編號 18190007)上訴
投票已經結束,本次投票總共收集到 ###

投票開始時間: 2018/08/01, 10:32:11 上午
投票完結時間: 2018/08/02, 10:32:11 上午


此投票已結束,以下是點票結果
本人根據「封鎖違反版規會員公投法」,提出以下上訴公投:
(1) 嫌疑犯會員:袁術(18358)

(2) 關於案情的詳盡描述,交待發起公投的原因:
因私怨而玩弄職權,封鎖袁術。如此行為實屬可恥,與西環車神胡亂封鎖abc2一樣,以莫需有罪名破壞膠登核心價值。


(3) 相關證據,如超連結或截圖等;若該公投為上訴公投,亦應提供相關案件之封鎖公告:
案件編號18190007(直接封鎖)
被告袁術(18358)因:
貼核突公仔
而判定為(6)發表任何血腥、嘔心、令人驚嚇或不安的圖片
由月岡恋鐘老公(3227) 於2018年08月01日執行[#FF0000]標準刑期[/#FF0000],封鎖3日,於2018年08月04日釋放
參考鏈結:
https://hkgalden.com/view/481583/page/2


(4) 通過封鎖公投的條件:
於上訴公投之投票期結束後,若公投結果之中位數[6]較原本判刑輕,並取得二十個會員和議減刑,則執行之。反之,若公投結果之第二個三分位數[5]較原本判刑重,並取得二十個會員和議加刑,則執行之。如果公投結果不符合以上兩個條件,則刑期保持不變。

於上訴公投,會員可根據個人觀點,回覆「和議加刑」或「和議減刑」;如果認為不應封鎖疑犯,亦應「和議減刑」。
Good6Bad4
2018/08/01, 10:32:11 上午
引用快速引用
本貼文共有 209 個回覆
哎呀總之唔理,和議終身監禁
#undefined2018/08/01, 12:13:58 中午
引用快速引用
咩呀
http://hkgalden.com/internal/third

7. 處理及發起上訴
[#f70818]在會員被封鎖後[/#f70818],任何合適會員均可按「版規及違反版規之相關罰則」提出上訴。若「上訴公投」通過[3],內務長必須盡快按結果解封該會員帳戶,或重新釐定刑期。
內務長亦應於合適時,主動發起上訴或假釋公投。

果然冇記錯, 直bam先有上訴, 公投係冇上訴

公投bam都係bam

掟死之後可以再掟條屍
#undefined2018/08/01, 12:13:59 中午
引用快速引用
哎呀總之唔理,和議終身監禁

agggg
#undefined2018/08/01, 12:14:38 中午
引用快速引用
哎呀總之唔理,和議終身監禁

agggg

和議
#undefined2018/08/01, 12:16:16 中午
引用快速引用
哎呀總之唔理,和議終身監禁

agggg

和議

#undefined2018/08/01, 12:16:39 中午
引用快速引用
咩呀
http://hkgalden.com/internal/third

7. 處理及發起上訴
[#f70818]在會員被封鎖後[/#f70818],任何合適會員均可按「版規及違反版規之相關罰則」提出上訴。若「上訴公投」通過[3],內務長必須盡快按結果解封該會員帳戶,或重新釐定刑期。
內務長亦應於合適時,主動發起上訴或假釋公投。

果然冇記錯, 直bam先有上訴, 公投係冇上訴

公投bam都係bam


明明有條文寫咗, 又唔睇


若有任何會員對封鎖之結果有異議,亦可於內務臺發起上訴公投。標題格式如以下例子︰[上訴公投要求加刑/減刑] 對會員 膠流流 ID:6之案件(案件編號)上訴

其中標題中之「要求加刑/減刑」並非必須,對公投亦無任何實際效力,僅為發起者之個人意見。

然而,就同一件事件,除首次已成立之公投[2]外,後續公投必須由內務長或管理員發出[3]。

[2] 首次已成立之公投,即針對同一事件、已通過公投審定階段的封鎖公投,或針對直接封鎖之第一個上訴公投。
[3] 例子有:針對封鎖公投之上訴;針對同一封鎖之第二次上訴。


即係
1) 內務長直bam完之後, 會員或內務長或管理員可以發起上訴公投
2) 會員公投bam完之後, 只有內務長或管理員可以發起上訴公投
3) 上訴完之後, 只有內務長或管理員可以再發起上訴公投
#undefined2018/08/01, 12:18:32 中午
引用快速引用
大炮背錯書,即刻搵met狗救命先
#undefined2018/08/01, 12:21:14 中午
引用快速引用
上面引述緊第2份文件
http://hkgalden.com/internal/second
#undefined2018/08/01, 12:21:41 中午
引用快速引用
萊斯正仆街
#undefined2018/08/01, 12:24:24 中午
引用快速引用
#undefined2018/08/01, 12:56:09 下午
引用快速引用
秒後自動載入第9
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆