HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
會員16521三姐四葉控訴膠登管理"團隊"無理指控其為分身並永久封鎖其帳戶之辯護及証據
膠登橫州黑幕
Good33Bad6
2016/09/22, 10:50:02 晚上
引用快速引用
本貼文共有 178 個回覆

呢次bam佐伯事件
佐伯被當作分身處理
相對其他壇就係bam ip
膠登對我黎講唔係d咩重要既野
但我好珍惜自己既同伴
想繼續同佢地有傾有講
我由bam起計 一直email與ice聯絡
尋求解決辦法還我清白
我一直諗或者我比d咩資料ice
就可以釋嫌 解決問題
到到開學時 我收到住宿帳單
再將帳單電郵到ice
仍然受到質疑生活背景與番茄伊貝重疊
無可奈何 才請內務長幫手
請大家幫幫手比個壓力ice
幫手 還我一個清白
Thank you
#undefined2016/09/22, 10:50:39 晚上
引用快速引用
#undefined2016/09/22, 10:51:20 晚上
引用快速引用
#undefined2016/09/22, 10:52:33 晚上
引用快速引用
ICE咁快入黎比負平
#undefined2016/09/22, 10:53:44 晚上
引用快速引用
#undefined2016/09/22, 10:55:16 晚上
引用快速引用
呵呵
#undefined2016/09/22, 10:55:37 晚上
引用快速引用

#undefined2016/09/22, 10:55:59 晚上
引用快速引用
因為番茄伊貝所以係台灣無得上膠登,仲要check咪唔好同區同學校
btw,薜丁燕都無事
#undefined2016/09/22, 10:56:05 晚上
引用快速引用
車神寶寶威風凜凜
#undefined2016/09/22, 10:56:38 晚上
引用快速引用
因為番茄伊貝所以係台灣無得上膠登,仲要check咪唔好同區同學校
btw,薜丁燕都無事

#undefined2016/09/22, 10:57:53 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆